Thursday, 23 February 2012

SUNDAY


|ÉÉiÉ&                       BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
------------------------------------------------------------------------------------
5.53                       +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ

5.55                       ´Éxnä àÉÉiÉ®àÉ/àÉÆMÉãÉ v´ÉÉÊxÉ

6.00                       ÉÊcxnÉÒ  ºÉàÉÉSÉÉ®

6.05                       ´ÉxnxÉÉ
    
6.30                       gÉÉÒ ®ÉàÉ SÉÉÊ®iÉ àÉÉxɺÉ
6.40                       |Éä®BÉE |ɺÉÆMÉ

6.45                        कृषि  SÉSÉÉÇ&  

6.50                       BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ - ÉÊcxnÉÒ

6.55                       {ÉÚÉÌiÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ , |ÉÉäàÉÉä- bÉÒ ]ÉÒ ASÉ, +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ
                           £ÉÉ®iÉ àÉå cè Éʴɶ´ÉɺÉ

7.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

7.05                       +ÉÉVÉ ºÉÖ¤Éc

7.30                       +ÉlÉÇ ¤ÉÉÒ] ,+ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉä ÉÊxÉn®ãÉéb BÉEÉÒ ºÉƪÉÖBÉDiÉ |ɺiÉÖÉÊiÉ
                      
                     
7.45                       <ºÉ àÉÉºÉ BÉEÉ MÉÉÒiÉ

7.50                       ºÉÚSÉxÉÉAäÆ

8.00                       ºÉàÉÉSÉÉ® |É£ÉÉiÉ

8.15                       ¤ÉÉãÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

9.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

9.05                       {ÉÚÉÌiÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ/=nÂPÉÉä­ÉhÉÉ
  
9.10                       ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ɺÉÉ® BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä |ɺÉÉÉÊ®iÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
                            vÉɮɴÉÉÉÊcBÉE  
®ºÉɪÉxÉ BÉEÆ ®ÆMÉ

9.45                       +ÉÉÄJÉå cé +ÉxÉàÉÉäãÉ - |ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

10.00                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

10.05                      BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

10.10                      º{ÉÉäxºbÇ |ÉÉäOÉÉàÉ {Éä{ºÉÉäbå]

10.25                      nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉEÉäãÉÉäb ¤ÉÉªÉ  ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

10.30                      ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

11.00                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

11.05                      |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉ£ÉÉ
        
12.00                      +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

12.05                      +ÉÉvÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É càÉÉ®É,

1.05                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

1.10                       |ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

1.25                       +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉE®àÉÉ<ǶÉ

1.40                       {ÉÆVÉɤÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

1.50                       =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ®

2.00                       MÉÚÆVÉä º´É® MÉÉÄ´É BÉEä  (OÉÉàÉÉÒhÉ  ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA)
                           +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ, ºÉàɺÉÉàÉÉʪÉBÉE SÉSÉÉÇ
                           ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉ®ªÉǵÉEàÉ ãÉÉäBÉE ®ÆVÉxÉÉÒ
                                 
     
2.30                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

3.00                       ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ  

3.30                       xÉÉ]BÉE

4.00                       BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

4.05                       nä¶ÉMÉÉxÉ

4.10                       ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

4.53                       +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ
5.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

5.05                       ºÉÚSÉxÉÉAÄ

5.10                       ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

530                        ¥ÉVÉ àÉÉvÉÖ®ÉÒ -  +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ -¥ÉVÉãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ  
5.50                       ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ
6.05                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

6.10                       |ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ SÉÆbÉÒMÉf ºÉä ÉÊ®ãÉä

6.20                       OÉÉàÉ ºÉƺÉÉ® - {ÉjÉÉäkÉ® BÉEɪÉǵÉEàÉ ,ãÉÉäBÉEºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

7.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
             
7.05                       कृषि  VÉMÉiÉ- ¤ÉÉVÉÉ® £ÉÉ´É, +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉÉäàÉÉä
                            +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉÉäàÉÉä ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ
                           BÉEãÉ BÉEä कृषि  BÉEɪÉǵÉEàÉ +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ

7.30                       ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® 

7.35                       ºÉÉàÉÉʪÉBÉEÉÒ

7.45                       BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ 

7.50                       ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ/|ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®/ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ  

8.00                       =tÉÉäMÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

8.20                       ºÉàÉÉSÉÉ® n¶ÉÇxÉ 
                  
8.30                       ºÉÖ¤Ér ºÉÆMÉÉÒiÉ

8.42                       ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ

8.45                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

9.00                       ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

9.16                       =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® iɤɺɮɠ  
      
9.30                      +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÊ´É´ÉɺɮÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉ£ÉÉ

11.00                      BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ - nںɮä ÉÊnxÉ BÉEÉ 

11.05                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® 

11.10                      {ÉE®àÉÉ<ǶÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉÒ MÉÉÒiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

                           {ÉEÉäxÉ <xÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ BÉÖEU BÉEciÉä ºÉÖxÉiÉä MÉÉiÉä {ÉãÉ
    
12.05                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

12.10                      ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

No comments:

Post a Comment