Thursday, 16 February 2012

TUESDAY


------------------------------------------------------------------------------------------------
|ÉÉiÉ&                             BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
------------------------------------------------------------------------------------------------
5.53                       +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ

5.55                       ´Éxnä àÉÉiÉ®àÉ /àÉÆMÉãÉ v´ÉÉÊxÉ

6.00                       ÉÊcxnÉÒ  ºÉàÉÉSÉÉ®

6.05                       ´ÉxnxÉÉ, 

6.30                       gÉÉÒ ®ÉàÉ SÉÉÊ®iÉ àÉÉxɺÉ

6.40                       |Éä®BÉE |ɺÉÆMÉ- 
                                 
6.45                       BÉßEÉÊ­É SÉSÉÉÇ -
 
6.50                       BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ - ÉÊcxnÉÒ

6.55                      £ÉÉ®iÉ àÉå cè Éʴɶ´ÉɺÉ
                    
7.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

7.05                       +ÉÉVÉ ºÉÖ¤Éc
                            
7.30                       ¶É¤n ºÉƺÉÉ® - {ÉÖºiÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ

7.45                       ÉÊnããÉÉÒ n¶ÉÇxÉ 

8.00                       ºÉàÉÉSÉÉ® |É£ÉÉiÉ

8.15                       ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ-
                       
8.45                       ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

9.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
9.05                       ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |Énä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ- 
  
9.30                       ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

9.58                     +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ/+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE =n0
      
10.00                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® 

10.05                      BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

10.10                      º{ÉÉäxºbÇ |ÉÉäOÉÉàÉ
10.25                    nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
                          
10.30                      ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ-

11.00                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

11.05                      ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ-
        
11.30                      ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ-

12.00                      +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

12.05                      +ÉÉvÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É càÉÉ®É-

1.05                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

1.10                       |ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

1.25                       +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉE®àÉÉ<ǶÉ

1.40                       {ÉÆVÉɤÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

1.50                       =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ®

2.00                       MÉÚÆVÉä º´É® MÉÉÄ´É BÉEä  (OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA)
                           +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ, ºÉàɺÉÉàÉÉʪÉBÉE  SÉSÉÉÇ
                            BªÉ´ÉºÉÉÉʪÉBÉE BÉßEÉÊ­É |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ  -
                                                     
2.30                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

3.00                       ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ 
                          
3.30                       ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

4.53                      +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ

4.55                       +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE =n. - BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

5.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

5.05                       ºÉÚSÉxÉÉAäÆ 

5.10                       ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ 

5.30                       ¥ÉVÉ àÉÉvÉÖ®ÉÒ
                          +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ -
                           ¥ÉVÉ ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ -                                                                  
5.50                       ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ - ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |Énä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ

6.05                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

6.10                       |ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ SÉÆbÉÒMÉf ºÉä ÉÊ®ãÉä

6.20                       OÉÉàÉ ºÉƺÉÉ®  -

7.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

7.05                        कृषि VÉMÉiÉ-¤ÉÉVÉÉ® £ÉÉ´É,ãÉÉ<´É {ÉEÉäxÉ<xÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ
                          
7.30                       ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

7.35                       ºÉÉàÉÉÉʪÉBÉEÉÒ

7.45                       BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

7.50                       ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ/|ÉÉänäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®/ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
             
8.00                       ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉÒ   
                          
8.30                       ºÉÖ¤Ér ºÉÆMÉÉÒiÉ 
      
8.42                       ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ

8.45                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

9.00                       ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ—
  
9.16                       =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® iɤɺɮɠ  
      
9.30                       xÉÉ]BÉE

10.00                      SɪÉxÉ- +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ®BÉEÉìÉÍbMÉ 

11.00                      BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

11.05                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

11.10                      +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉE®àÉÉ<ǶÉ

12.05                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

12.10                      àÉÉèºÉàÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

No comments:

Post a Comment