Wednesday, 15 February 2012

MONDAY|ÉÉiÉ&                                     BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
---------------------------------------------------------------------------------         5.53                                  +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ

5.55                                 ´Éxnä àÉÉiÉ®àÉ /àÉÆMÉãÉ v´ÉÉÊxÉ

6.00                                 ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

6.05                                 ´ÉxnxÉÉ, +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉÉäàÉÉä

6.30                                 gÉÉÒ ®ÉàÉ SÉÉÊ®iÉ àÉÉxɺɠ

6.40                                  |Éä®BÉE |ɺÉÆMÉ
   
6.45                                  कृषि  SÉSÉÉÇ&  
   
6.50                                 BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
7.00                                 ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

7.05                                 {ÉEÉäxÉ<xÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ =ÉÊ~ªÉä +ÉSUä º´ÉɺlªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
                                   
8.00                                 ºÉàÉÉSÉÉ® |É£ÉÉiÉ

8.15                                ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

8.45                                  ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

9.00                                  ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®  

9.05                                  ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |Énä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ

9.30                                 ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

9.58                                +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ/+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE =n0

10.00                                ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® 

10.05                                BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

10.10                             nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ/ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

10.30                             ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ-

11.00                             ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

11.05                             ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ-  
  
11.30                             ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ-     
    
              nÉä{Éc®       
12.00                             +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
        
12.05                             +ÉÉvÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É càÉÉ®É- MÉÉÒiÉ / MÉVÉãÉ

1.05                              ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

1.10                              (|ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ)

1.25                             +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉE®àÉÉ<ǶÉ
                      
1.40                              {ÉÆVÉɤÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

1.50                              =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ®

2.00                              MÉÚÆVÉä º´É® MÉÉÄ´É BÉEä  (OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA)
                                  +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ, ºÉàɺÉÉàÉÉʪÉBÉE  SÉSÉÉÇ
                                  BªÉ´ÉºÉÉÉʪÉBÉE BÉßEÉÊ­É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ -
                                  ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ

2.30                              ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

3.00                              <xp|ɺlÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ -  

3.30                              =nPÉÉä­ÉhÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

4.53                              +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ

4.55                             +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE =n0 / BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

5.00                              ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

5.05                              ºÉÚSÉxÉɪÉå 

5.10                              ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ -  

530                               ¥ÉVÉ àÉÉvÉÖ®ÉÒ - +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ - ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ -

5.50                              MÉf´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉ -- 

6.05                            ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

6.10                            |ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ SÉÆbÉÒMÉf ºÉä ÉÊ®ãÉä

6.20                            OÉÉàÉ ºÉƺÉÉ®-

7.00                           ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

7.05                            कृषि VÉMÉiÉ- |ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ {ɶÉÖ VÉMÉiÉ
                               ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ /BÉEãÉ BÉEä BÉßEÉÊ­É BÉEɪÉǵÉEàÉ +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ

7.30                           ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

7.35                           ºÉÉàÉÉÉʪÉBÉEÉÒ

7.45                           BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

7.50                           ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ/|ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®/ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ

8.00                           º´ÉɺlªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ-

8.30                           ºÉÖ¤Ér ºÉÆMÉÉÒiÉ

8.42                           ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ

8.45                           ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

9.00                          ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ - 

9.16                           =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® iɤɺɮɠ
       
9.30                           ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ {ÉEÉäxÉ <xÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

10.00                          ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉ£ÉÉ    

11.00                          BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

11.05                          ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®  

11.10                          +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉE®àÉÉ<Ƕɠ

12.05                     
   ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

12.10                         ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

No comments:

Post a Comment