Thursday, 16 February 2012

WEDNESDAY


|ÉÉiÉ&                              BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
------------------------------------------------------------------------------------
5.53                       +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ

5.55                       ´Éxnä àÉÉiÉ®àÉ / àÉÆMÉãÉ v´ÉÉÊxÉ

6.00                       ÉÊcxnÉÒ  ºÉàÉÉSÉÉ®

6.05                       ´ÉxnxÉÉ

6.30                       gÉÉÒ ®ÉàÉ SÉÉÊ®iÉ àÉÉxɺÉ

6.40                       |Éä®BÉE |ɺÉÆMÉ
  
6.45                       BÉßEÉÊ­É SÉSÉÉÇ& 

6.50                       BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ - ÉÊcxnÉÒ

7.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

7.05                       {ÉEÉäxÉ <xÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ -=ÉÊ~ªÉä +ÉSUä º´ÉɺlªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
                          
8.00                       ºÉàÉÉSÉÉ® |É£ÉÉiÉ

8.15                       ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
                          
8.45                       ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
                            
9.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

9.05                       ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |Énä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ-
             
9.30                       ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

9.58                       +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ

10.00                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
10.05                      BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

10.10                      |ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

10.25                      nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ  

10.30                      ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

11.00                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

11.05                      ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

11.30                      ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
              nÉä{Éc®
12.00                      +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
        
12.05                      +ÉÉvÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É càÉÉ®É

1.05                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

1.10                       |ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

1.25                       +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉE®àÉÉ<ǶÉ

1.40                       {ÉÆVÉɤÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

1.50                       =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ®

2.00                       MÉÚÆVÉä º´É® MÉÉÄ´É BÉEä (OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA)
                           +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ, ºÉàɺÉÉàÉÉʪÉBÉE  SÉSÉÉÇ
                            BªÉ´ÉºÉÉÉʪÉBÉE BÉßEÉÊ­É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ-ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ {É®                                      +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ MÉÉÒiÉÉÆVÉÉÊãÉ

2.30                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

3.00                       <Æp|ɺlÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

3.30                       ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

4.53                       +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ

4.55                       +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE =n0/  BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

5.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

5.05                       ºÉÚSÉxÉÉAäÆ 

5.10                       ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
 
5.30                       ¥ÉVÉ àÉÉvÉÖ®ÉÒ
                           +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ¥ÉVÉ ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ

5.50                       ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ

6.05                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

6.10                       |ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ SÉÆbÉÒMÉf ºÉä ÉÊ®ãÉä

6.20                       OÉÉàÉ ºÉƺÉÉ® - º´ÉɺlªÉ SÉSÉÉÇ

7.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

7.05                       BÉßEÉÊ­É VÉMÉiÉ- ¤ÉÉVÉÉ® £ÉÉ´É,ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ,
                           BÉEãÉ BÉEä BÉßEÉÊ­É BÉEɪÉǵÉEàÉ +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ
      
7.30                       ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

7.35                       ºÉÉàÉÉÉʪÉBÉEÉÒ

7.45                       BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

7.50                       ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ/|ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®/ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ

8.00                       =kÉ® BÉElÉÉ-

8.20                       ºÉàÉÉSÉÉ® n¶ÉÇxÉ

8.30                       ºÉÖ¤Ér ºÉÆMÉÉÒiÉ

8.42                       ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ

8.45                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

9.00                       ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

9.30                       SÉSÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É­ÉªÉ cè  

10.00                      ºÉƺBÉßEÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒ

10.30                      ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

11.00                      BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

11.05                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

11.10                      MÉVÉãÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

12.05                         ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

12.10                         समापन उद्घोषणा और सभा समापन 


No comments:

Post a Comment