Wednesday, 22 February 2012

THURSDAY


|ÉÉiÉ&                                     BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
--------------------------------------------------------------------------------
5.53                       +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ
5.55                       ´Éxnä àÉÉiÉ®àÉ /àÉÆMÉãÉ v´ÉÉÊxÉ
6.00                       ÉÊcxnÉÒ  ºÉàÉÉSÉÉ®
6.05                       ´ÉxnxÉÉ 
6.30                       gÉÉÒ ®ÉàÉ SÉÉÊ®iÉ àÉÉxÉºÉ ºÉä -
6.40                       |Éä®BÉE |ɺÉÆMÉ-  
6.45                       BÉßEÉÊ­É SÉSÉÉÇ-   
6.50                       BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ - ÉÊcxnÉÒ
7.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
7.05                       +ÉÉVÉ ºÉÖ¤Éc - ãÉÉ<´É
7.30                       àÉÉMÉÇ n¶ÉÇxÉ, £ÉiÉÉÔ ºÉƤÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
7.45                       ÉÊnããÉÉÒ n¶ÉÇxÉ

8.00                         ºÉàÉÉSÉÉ® |É£ÉÉiÉ

8.15                        ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

8.45                       ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
9.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
9.05                       ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |Énä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ-                                                                     
9.30                       ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ 
9.58                      +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ/+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE =n0   
10.00                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® 
10.05                      BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
10.10                      nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ/ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
10.30                      ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ-
11.00                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
11.05                      ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ-    
11.30                      ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ-    
                     nÉä{Éc®
12.00                      +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
12.05                      +ÉÉvÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É càÉÉ®É- {ÉEÉäxÉ <xÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ
1.05                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
1.10                       |ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ
                                                            
1.25                       +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉE®àÉÉ<ǶÉ
1.40                       {ÉÆVÉɤÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
1.50                       =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ®
2.00                       MÉÚÆVÉä º´É® MÉÉÄ´É BÉEä (OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA)
                           +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ, ºÉàɺÉÉàÉÉʪÉBÉE  SÉSÉÉÇ
                           BªÉ´ÉºÉÉÉʪÉBÉE BÉßEÉÊ­É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ-
                           ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ
2.30                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
3.00                       ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
3.30                       àÉÉèºÉàÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
4.53                      +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ
5.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
5.05                       ºÉÚSÉxÉÉAÆ
5.10                       ¤ÉÉãÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ--
530                        ¥ÉVÉ àÉÉvÉÖ®ÉÒ -
5.50                       MÉf´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉ 
6.05                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
6.10                       |ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉä ÉÊ®ãÉä
6.20                       OÉÉàÉ ºÉƺÉÉ® - AºÉ AàÉ AºÉ ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ
7.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®      
7.05                       BÉßEÉÊ­É VÉMÉiÉ- ¤ÉÉVÉÉ® £ÉÉ´É,+ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ ,
             BÉEãÉ BÉEä BÉßEÉÊ­É BÉEɪÉǵÉEàÉ +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ
7.30                       ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
7.35                       ºÉÉàÉÉÉʪÉBÉEÉÒ
7.45                       BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
7.50                       ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ/|ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®/ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
8.00                       oÉέ] BÉEɪÉǵÉEàÉ
8.30                       ºÉÖ¤Ér ºÉÆMÉÉÒiÉ 
8.42                       ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
9.00                       ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉÉ -
9.16                       =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® iɤɺɮɠ         
9.30                       °ô{ÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ
10.00                      ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ   
10.30                      ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ   
11.00                      BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
11.05                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
11.10                      +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉE®àÉÉ<ǶÉ
                          
12.05                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
12.10                      àÉÉèºÉàÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

No comments:

Post a Comment