Wednesday, 22 February 2012

FRIDAY


|ÉÉiÉ&                               BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
------------------------------------------------------------------------------------
5.53                              +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ

5.55                              ´Éxnä àÉÉiÉ®àÉ/+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE =n0/àÉÆMÉãÉ v´ÉÉÊxÉ

6.00                             ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

6.05                              ´ÉxnxÉÉ 

6.30                              gÉÉÒ ®ÉàÉ SÉÉÊ®iÉ àÉÉxɺÉ
 
6.40                              |Éä®BÉE |ɺÉÆMÉ

6.45                              BÉßEÉÊ­É SÉSÉÉÇ

6.50                              BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ -ÉÊcxnÉÒ

7.00                              ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

7.05                              ºÉÆMÉÉÒiÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ  
                             
7.30                              àÉÉMÉÇ n¶ÉÇxÉ

7.45                              MÉÉÆvÉÉÒ SÉSÉÉÇ

8.00                              ºÉàÉÉSÉÉ® |É£ÉÉiÉ

8.15                              ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

8.45                              ºÉMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

9.00                              ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
             
9.05                              ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ       |Énä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ-
  
9.30                              ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

9.58                              +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ / +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE =n.

10.00                             ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® 

10.05                             BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ  
 
10.10                             |ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

10.25                             nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ / ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

10.30                             ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ-  
                                  |ÉÉäàÉÉä-nÚ®n¶ÉÇxÉ,  +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉÉäàÉÉä

11.00                             ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®  
                                               
11.05                             ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

11.30                             ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

nÉä{Éc®
12 .00                            +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

12.05                                  +ÉÉvÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É càÉÉ®É

1.05                              ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

1.10                              º{ÉÉäxºbÇ |ÉÉäOÉÉàÉ

1.25                              +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉE®àÉÉ<Ƕɠ

1.40                              {ÉÆVÉɤÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

1.50                              =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ®

2.00                              MÉÚÆVÉä º´É® MÉÉÄ´É BÉEä (OÉÉàÉÉÒhÉ  ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA) 
                                  +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ, ºÉàɺÉÉàÉÉʪÉBÉE SÉSÉÉÇ ,ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ
      
2.30                              ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

3.00                              |ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ/                                    
3.15                              ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
                      
3.30                              àÉÉèºÉàÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

4.53                              +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ

4.55                              +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE =n0/BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

5.00                              ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

5.05                              ºÉÚSÉxÉÉAäÆ 
                                   
5.10                              ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
 
5.30                              ¥ÉVÉ àÉÉvÉÖ®ÉÒ,+ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ -¥ÉVÉãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ -
                                   
5.50                              ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ
                          
6.05                              ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

6.10                              |ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ SÉÆbÉÒMÉf ºÉä ÉÊ®ãÉä

6.20                              OÉÉàÉ ºÉƺÉÉ®

7.00                              ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
      
7.05                              BÉßEÉÊ­É VÉMÉiÉ-¤ÉÉVÉÉ® £ÉÉ´É,
                                   {ÉEãÉ ºÉ¤VÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉɺlªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
      
7.30                              ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® 

7.35                              ºÉÉàÉÉʪÉBÉEÉÒ

7.45                              BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ 
  
7.50                              ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ/|ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®/ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ 
             
8.00                              |ÉÉÊiÉÉʤÉà¤É

8.20                              ºÉàÉÉSÉÉ® n¶ÉÇxÉ

8.30                              ºÉÖ¤Ér ºÉÆMÉÉÒiÉ 
 
8.42                              ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ

8.45                              ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

9.00                              ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

9.16                              =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® iɤɺɮɠ  
      
9.30                              gÉßÆJÉãÉÉ xÉÉ]BÉE 

10.00                             àÉcÉÊ{ÉEãÉ

10.30                             ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

11.00                             BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

11.05                             ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

11.10                             MÉÉÒiÉÉå £É®ÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ

12.05                             ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

12.10                             àÉÉèºÉàÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ


No comments:

Post a Comment