Thursday, 23 February 2012

SUNDAY


|ÉÉiÉ&                       BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
------------------------------------------------------------------------------------
5.53                       +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ

5.55                       ´Éxnä àÉÉiÉ®àÉ/àÉÆMÉãÉ v´ÉÉÊxÉ

6.00                       ÉÊcxnÉÒ  ºÉàÉÉSÉÉ®

6.05                       ´ÉxnxÉÉ
    
6.30                       gÉÉÒ ®ÉàÉ SÉÉÊ®iÉ àÉÉxɺÉ
6.40                       |Éä®BÉE |ɺÉÆMÉ

6.45                        कृषि  SÉSÉÉÇ&  

6.50                       BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ - ÉÊcxnÉÒ

6.55                       {ÉÚÉÌiÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ , |ÉÉäàÉÉä- bÉÒ ]ÉÒ ASÉ, +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ
                           £ÉÉ®iÉ àÉå cè Éʴɶ´ÉɺÉ

7.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

7.05                       +ÉÉVÉ ºÉÖ¤Éc

7.30                       +ÉlÉÇ ¤ÉÉÒ] ,+ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ +ÉÉè® ®äÉÊbªÉÉä ÉÊxÉn®ãÉéb BÉEÉÒ ºÉƪÉÖBÉDiÉ |ɺiÉÖÉÊiÉ
                      
                     
7.45                       <ºÉ àÉÉºÉ BÉEÉ MÉÉÒiÉ

7.50                       ºÉÚSÉxÉÉAäÆ

8.00                       ºÉàÉÉSÉÉ® |É£ÉÉiÉ

8.15                       ¤ÉÉãÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

9.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

9.05                       {ÉÚÉÌiÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ/=nÂPÉÉä­ÉhÉÉ
  
9.10                       ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ɺÉÉ® BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä |ɺÉÉÉÊ®iÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
                            vÉɮɴÉÉÉÊcBÉE  
®ºÉɪÉxÉ BÉEÆ ®ÆMÉ

9.45                       +ÉÉÄJÉå cé +ÉxÉàÉÉäãÉ - |ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

10.00                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

10.05                      BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

10.10                      º{ÉÉäxºbÇ |ÉÉäOÉÉàÉ {Éä{ºÉÉäbå]

10.25                      nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉEÉäãÉÉäb ¤ÉÉªÉ  ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

10.30                      ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

11.00                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

11.05                      |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉ£ÉÉ
        
12.00                      +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

12.05                      +ÉÉvÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É càÉÉ®É,

1.05                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

1.10                       |ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

1.25                       +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉE®àÉÉ<ǶÉ

1.40                       {ÉÆVÉɤÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

1.50                       =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ®

2.00                       MÉÚÆVÉä º´É® MÉÉÄ´É BÉEä  (OÉÉàÉÉÒhÉ  ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA)
                           +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ, ºÉàɺÉÉàÉÉʪÉBÉE SÉSÉÉÇ
                           ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉ®ªÉǵÉEàÉ ãÉÉäBÉE ®ÆVÉxÉÉÒ
                                 
     
2.30                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

3.00                       ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ  

3.30                       xÉÉ]BÉE

4.00                       BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

4.05                       nä¶ÉMÉÉxÉ

4.10                       ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

4.53                       +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ
5.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

5.05                       ºÉÚSÉxÉÉAÄ

5.10                       ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

530                        ¥ÉVÉ àÉÉvÉÖ®ÉÒ -  +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ -¥ÉVÉãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ  
5.50                       ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ
6.05                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

6.10                       |ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ SÉÆbÉÒMÉf ºÉä ÉÊ®ãÉä

6.20                       OÉÉàÉ ºÉƺÉÉ® - {ÉjÉÉäkÉ® BÉEɪÉǵÉEàÉ ,ãÉÉäBÉEºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 

7.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
             
7.05                       कृषि  VÉMÉiÉ- ¤ÉÉVÉÉ® £ÉÉ´É, +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉÉäàÉÉä
                            +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉÉäàÉÉä ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ
                           BÉEãÉ BÉEä कृषि  BÉEɪÉǵÉEàÉ +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ

7.30                       ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® 

7.35                       ºÉÉàÉÉʪÉBÉEÉÒ

7.45                       BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ 

7.50                       ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ/|ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®/ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ  

8.00                       =tÉÉäMÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

8.20                       ºÉàÉÉSÉÉ® n¶ÉÇxÉ 
                  
8.30                       ºÉÖ¤Ér ºÉÆMÉÉÒiÉ

8.42                       ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ

8.45                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

9.00                       ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

9.16                       =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® iɤɺɮɠ  
      
9.30                      +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÊ´É´ÉɺɮÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉ£ÉÉ

11.00                      BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ - nںɮä ÉÊnxÉ BÉEÉ 

11.05                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® 

11.10                      {ÉE®àÉÉ<ǶÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉÒ MÉÉÒiÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ

                           {ÉEÉäxÉ <xÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ BÉÖEU BÉEciÉä ºÉÖxÉiÉä MÉÉiÉä {ÉãÉ
    
12.05                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

12.10                      ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

Wednesday, 22 February 2012

SATURDAY


------------------------------------------------------------------------------------|ÉÉiÉ&                             BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
------------------------------------------------------------------------------------
5.53                       +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ

5.55                       ´Éxnä àÉÉiÉ®àÉ /àÉÆMÉãÉ v´ÉÉÊxÉ

6.00                       ÉÊcxnÉÒ  ºÉàÉÉSÉÉ®

6.05                       ´ÉxnxÉÉ
6.30                       gÉÉÒ ®ÉàÉ SÉÉÊ®iÉ àÉÉxɺÉ

6.40                       |Éä®BÉE |ɺÉÆMÉ

6.45                       BÉßEÉÊ­É SÉSÉÉÇ&

6.50                       BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ - ÉÊcxnÉÒ

7.00                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

7.05                       +ÉÉVÉ ºÉÖ¤Éc

7.30                       àÉÉMÉÇ n¶ÉÇxÉ

7.45                       ÉÊnããÉÉÒ n¶ÉÇxÉ  

8.00                       ºÉàÉÉSÉÉ® |É£ÉÉiÉ

8.15                       ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
8.45                       ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

9.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

9.10                       {ÉEÉäxÉ <xÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

10.00                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

10.05                      BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

10.10                      º{ÉÉäxºbÇ |ÉÉäOÉÉàÉ

10.25                      nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉEÉäãÉÉäb ¤ÉɪÉ

10.30                      ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
  
11.00                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

11.05                      ¶ÉɺjÉÉҪɠ ºÉÆMÉÉÒiÉ
                          
11.30                      ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
                     nÉä{Éc®

12.00                      +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

12.05                      +ÉÉvÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É càÉÉ®É

1.05                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

1.10                       |ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

1.25                       +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉE®àÉÉ<ǶÉ

1.40                       {ÉÆVÉɤÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

1.50                       =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ®

2.00                       MÉÚÆVÉä º´É® MÉÉÄ´É BÉEä (OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA)
+ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ, ºÉàɺÉÉàÉÉʪÉBÉE  SÉSÉÉÇ
ãÉÉäBÉE vÉÖxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEÉ  BÉEɪÉǵÉEàÉ ãÉÉäBÉE®ÆMÉ ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ

2.30                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

3.00                       ZÉãÉBÉEÉÒ

3.15                       +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉÊSÉ]Â~ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ

3.30                       àÉÉèºÉàÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

4.55                       +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE /BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
 
5.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

5.05                       ºÉÚSÉxÉÉAäÆ 

5.10                       SÉÖxÉàÉÖxÉ -

5.30                       ¥ÉVÉ àÉÉvÉÖ®ÉÒ -BÉEà{ÉäªÉ®
       +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ,¥ÉVÉãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ
      
5.50                       ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ

6.05                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

6.10                       |ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ SÉhbÉÒMÉfà ºÉä ÉÊ®ãÉä 
 
6.20                       OÉÉàÉ ºÉƺÉÉ® ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉEÉäxÉ <xÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ
                           cèãÉÉä OÉÉàÉ ºÉƺÉÉ® 
                    
7.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

7.05                       BÉßEÉÊ­É VÉMÉiÉ- ¤ÉÉVÉÉ® £ÉÉ´É, +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉÉäàÉÉä
                            ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ ,BÉEãÉ BÉEä BÉßEÉÊ­É BÉEɪÉǵÉEàÉ +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ

7.30                       ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® 
7.35                       ºÉÉàÉÉʪÉBÉEÉÒ

7.45                       BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ    

7.50                       ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ/|ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®/ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ 
 
8.00                       ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

8.30                       ºÉÖ¤Ér ºÉÆMÉÉÒiÉ 

8.42                       ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ

8.45                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

9.00                       ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

9.16                       =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® iɤɺɮɠ  
      
9.30                       ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ
             
10.30                      ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

11.00                      BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ nںɮä ÉÊnxÉ BÉEÉ  

11.05                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

11.10                      +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉE®àÉÉ<ǶÉ
                           +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉÉäàÉÉä

12.05                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

12.10                      àÉÉèºÉàÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

FRIDAY


|ÉÉiÉ&                               BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
------------------------------------------------------------------------------------
5.53                              +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ

5.55                              ´Éxnä àÉÉiÉ®àÉ/+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE =n0/àÉÆMÉãÉ v´ÉÉÊxÉ

6.00                             ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

6.05                              ´ÉxnxÉÉ 

6.30                              gÉÉÒ ®ÉàÉ SÉÉÊ®iÉ àÉÉxɺÉ
 
6.40                              |Éä®BÉE |ɺÉÆMÉ

6.45                              BÉßEÉÊ­É SÉSÉÉÇ

6.50                              BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ -ÉÊcxnÉÒ

7.00                              ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

7.05                              ºÉÆMÉÉÒiÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ  
                             
7.30                              àÉÉMÉÇ n¶ÉÇxÉ

7.45                              MÉÉÆvÉÉÒ SÉSÉÉÇ

8.00                              ºÉàÉÉSÉÉ® |É£ÉÉiÉ

8.15                              ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

8.45                              ºÉMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

9.00                              ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
             
9.05                              ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ       |Énä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ-
  
9.30                              ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

9.58                              +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ / +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE =n.

10.00                             ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® 

10.05                             BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ  
 
10.10                             |ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

10.25                             nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ / ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

10.30                             ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ-  
                                  |ÉÉäàÉÉä-nÚ®n¶ÉÇxÉ,  +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉÉäàÉÉä

11.00                             ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®  
                                               
11.05                             ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

11.30                             ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

nÉä{Éc®
12 .00                            +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

12.05                                  +ÉÉvÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É càÉÉ®É

1.05                              ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

1.10                              º{ÉÉäxºbÇ |ÉÉäOÉÉàÉ

1.25                              +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉE®àÉÉ<Ƕɠ

1.40                              {ÉÆVÉɤÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

1.50                              =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ®

2.00                              MÉÚÆVÉä º´É® MÉÉÄ´É BÉEä (OÉÉàÉÉÒhÉ  ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA) 
                                  +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ, ºÉàɺÉÉàÉÉʪÉBÉE SÉSÉÉÇ ,ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ
      
2.30                              ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

3.00                              |ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ/                                    
3.15                              ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
                      
3.30                              àÉÉèºÉàÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

4.53                              +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ

4.55                              +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE =n0/BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

5.00                              ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

5.05                              ºÉÚSÉxÉÉAäÆ 
                                   
5.10                              ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
 
5.30                              ¥ÉVÉ àÉÉvÉÖ®ÉÒ,+ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ -¥ÉVÉãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ -
                                   
5.50                              ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ
                          
6.05                              ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

6.10                              |ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ SÉÆbÉÒMÉf ºÉä ÉÊ®ãÉä

6.20                              OÉÉàÉ ºÉƺÉÉ®

7.00                              ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
      
7.05                              BÉßEÉÊ­É VÉMÉiÉ-¤ÉÉVÉÉ® £ÉÉ´É,
                                   {ÉEãÉ ºÉ¤VÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉɺlªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
      
7.30                              ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® 

7.35                              ºÉÉàÉÉʪÉBÉEÉÒ

7.45                              BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ 
  
7.50                              ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ/|ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®/ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ 
             
8.00                              |ÉÉÊiÉÉʤÉà¤É

8.20                              ºÉàÉÉSÉÉ® n¶ÉÇxÉ

8.30                              ºÉÖ¤Ér ºÉÆMÉÉÒiÉ 
 
8.42                              ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ

8.45                              ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

9.00                              ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

9.16                              =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® iɤɺɮɠ  
      
9.30                              gÉßÆJÉãÉÉ xÉÉ]BÉE 

10.00                             àÉcÉÊ{ÉEãÉ

10.30                             ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

11.00                             BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

11.05                             ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

11.10                             MÉÉÒiÉÉå £É®ÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ

12.05                             ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

12.10                             àÉÉèºÉàÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ


THURSDAY


|ÉÉiÉ&                                     BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
--------------------------------------------------------------------------------
5.53                       +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ
5.55                       ´Éxnä àÉÉiÉ®àÉ /àÉÆMÉãÉ v´ÉÉÊxÉ
6.00                       ÉÊcxnÉÒ  ºÉàÉÉSÉÉ®
6.05                       ´ÉxnxÉÉ 
6.30                       gÉÉÒ ®ÉàÉ SÉÉÊ®iÉ àÉÉxÉºÉ ºÉä -
6.40                       |Éä®BÉE |ɺÉÆMÉ-  
6.45                       BÉßEÉÊ­É SÉSÉÉÇ-   
6.50                       BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ - ÉÊcxnÉÒ
7.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
7.05                       +ÉÉVÉ ºÉÖ¤Éc - ãÉÉ<´É
7.30                       àÉÉMÉÇ n¶ÉÇxÉ, £ÉiÉÉÔ ºÉƤÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
7.45                       ÉÊnããÉÉÒ n¶ÉÇxÉ

8.00                         ºÉàÉÉSÉÉ® |É£ÉÉiÉ

8.15                        ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

8.45                       ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
9.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
9.05                       ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |Énä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ-                                                                     
9.30                       ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ 
9.58                      +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ/+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE =n0   
10.00                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® 
10.05                      BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
10.10                      nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ/ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
10.30                      ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ-
11.00                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
11.05                      ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ-    
11.30                      ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ-    
                     nÉä{Éc®
12.00                      +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
12.05                      +ÉÉvÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É càÉÉ®É- {ÉEÉäxÉ <xÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ
1.05                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
1.10                       |ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ
                                                            
1.25                       +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉE®àÉÉ<ǶÉ
1.40                       {ÉÆVÉɤÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
1.50                       =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ®
2.00                       MÉÚÆVÉä º´É® MÉÉÄ´É BÉEä (OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA)
                           +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ, ºÉàɺÉÉàÉÉʪÉBÉE  SÉSÉÉÇ
                           BªÉ´ÉºÉÉÉʪÉBÉE BÉßEÉÊ­É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ-
                           ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ
2.30                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
3.00                       ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
3.30                       àÉÉèºÉàÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
4.53                      +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ
5.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
5.05                       ºÉÚSÉxÉÉAÆ
5.10                       ¤ÉÉãÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ--
530                        ¥ÉVÉ àÉÉvÉÖ®ÉÒ -
5.50                       MÉf´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉ 
6.05                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
6.10                       |ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉä ÉÊ®ãÉä
6.20                       OÉÉàÉ ºÉƺÉÉ® - AºÉ AàÉ AºÉ ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ
7.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®      
7.05                       BÉßEÉÊ­É VÉMÉiÉ- ¤ÉÉVÉÉ® £ÉÉ´É,+ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ ,
             BÉEãÉ BÉEä BÉßEÉÊ­É BÉEɪÉǵÉEàÉ +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ
7.30                       ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
7.35                       ºÉÉàÉÉÉʪÉBÉEÉÒ
7.45                       BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
7.50                       ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ/|ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®/ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
8.00                       oÉέ] BÉEɪÉǵÉEàÉ
8.30                       ºÉÖ¤Ér ºÉÆMÉÉÒiÉ 
8.42                       ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
9.00                       ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉÉ -
9.16                       =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® iɤɺɮɠ         
9.30                       °ô{ÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ
10.00                      ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ   
10.30                      ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ   
11.00                      BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
11.05                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
11.10                      +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉE®àÉÉ<ǶÉ
                          
12.05                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®
12.10                      àÉÉèºÉàÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ