Wednesday, 22 February 2012

SATURDAY


------------------------------------------------------------------------------------|ÉÉiÉ&                             BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
------------------------------------------------------------------------------------
5.53                       +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE vÉÖxÉ

5.55                       ´Éxnä àÉÉiÉ®àÉ /àÉÆMÉãÉ v´ÉÉÊxÉ

6.00                       ÉÊcxnÉÒ  ºÉàÉÉSÉÉ®

6.05                       ´ÉxnxÉÉ
6.30                       gÉÉÒ ®ÉàÉ SÉÉÊ®iÉ àÉÉxɺÉ

6.40                       |Éä®BÉE |ɺÉÆMÉ

6.45                       BÉßEÉÊ­É SÉSÉÉÇ&

6.50                       BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ - ÉÊcxnÉÒ

7.00                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

7.05                       +ÉÉVÉ ºÉÖ¤Éc

7.30                       àÉÉMÉÇ n¶ÉÇxÉ

7.45                       ÉÊnããÉÉÒ n¶ÉÇxÉ  

8.00                       ºÉàÉÉSÉÉ® |É£ÉÉiÉ

8.15                       ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
8.45                       ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

9.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

9.10                       {ÉEÉäxÉ <xÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

10.00                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

10.05                      BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ

10.10                      º{ÉÉäxºbÇ |ÉÉäOÉÉàÉ

10.25                      nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ {ÉEÉäãÉÉäb ¤ÉɪÉ

10.30                      ºÉÖMÉàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
  
11.00                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

11.05                      ¶ÉɺjÉÉҪɠ ºÉÆMÉÉÒiÉ
                          
11.30                      ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
                     nÉä{Éc®

12.00                      +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

12.05                      +ÉÉvÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É càÉÉ®É

1.05                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

1.10                       |ÉɪÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ

1.25                       +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉE®àÉÉ<ǶÉ

1.40                       {ÉÆVÉɤÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

1.50                       =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ®

2.00                       MÉÚÆVÉä º´É® MÉÉÄ´É BÉEä (OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA)
+ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ, ºÉàɺÉÉàÉÉʪÉBÉE  SÉSÉÉÇ
ãÉÉäBÉE vÉÖxÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEÉ  BÉEɪÉǵÉEàÉ ãÉÉäBÉE®ÆMÉ ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ

2.30                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

3.00                       ZÉãÉBÉEÉÒ

3.15                       +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ÉÊSÉ]Â~ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ

3.30                       àÉÉèºÉàÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

4.55                       +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE /BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ
 
5.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

5.05                       ºÉÚSÉxÉÉAäÆ 

5.10                       SÉÖxÉàÉÖxÉ -

5.30                       ¥ÉVÉ àÉÉvÉÖ®ÉÒ -BÉEà{ÉäªÉ®
       +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ,¥ÉVÉãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ
      
5.50                       ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ

6.05                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

6.10                       |ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ SÉhbÉÒMÉfà ºÉä ÉÊ®ãÉä 
 
6.20                       OÉÉàÉ ºÉƺÉÉ® ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉEÉäxÉ <xÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ
                           cèãÉÉä OÉÉàÉ ºÉƺÉÉ® 
                    
7.00                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

7.05                       BÉßEÉÊ­É VÉMÉiÉ- ¤ÉÉVÉÉ® £ÉÉ´É, +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉÉäàÉÉä
                            ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ ,BÉEãÉ BÉEä BÉßEÉÊ­É BÉEɪÉǵÉEàÉ +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ

7.30                       ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® 
7.35                       ºÉÉàÉÉʪÉBÉEÉÒ

7.45                       BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ    

7.50                       ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ/|ÉÉnäÉʶÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®/ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ 
 
8.00                       ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

8.30                       ºÉÖ¤Ér ºÉÆMÉÉÒiÉ 

8.42                       ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ

8.45                       ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

9.00                       ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

9.16                       =nÇÚ ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè® iɤɺɮɠ  
      
9.30                       ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEɪÉǵÉEàÉ
             
10.30                      ¶ÉɺjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ

11.00                      BÉEɪÉǵÉEàÉ ÉÊ´É´É®hÉ nںɮä ÉÊnxÉ BÉEÉ  

11.05                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

11.10                      +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉE®àÉÉ<ǶÉ
                           +ÉÉBÉEɶɴÉÉhÉÉÒ |ÉÉäàÉÉä

12.05                      ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®

12.10                      àÉÉèºÉàÉ ºÉƤÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ

No comments:

Post a Comment